สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน 5 นาที เสริมสิริมงคล หนุนให้ราบรื่นตลอดทั้งวัน

ธรรมะ

 

สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน 5 นาที เสริมสิริมงคล หนุนให้ราบรื่นตลอดทั้งวัน

ก่อนนอนปกติทำอะไร บางคนนอนแล้วแต่กว่าจะกลับก็เหนื่อยสมองพอสมควร ปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามาให้คิดเต็มไปหมด ลองมาสวดมนต์ก่อนนอนกันดีไหม เพียง 5 นาที เท่านั้น ทำไม่ยากสวดบทง่าย ๆ หากสวดก่อนนอนเป็นประจำจะทำให้ชีวิตราบรื่น ทำให้มีความสุขมากขึ้น มีบารมี ชีวิตมีความเป็นสิริมงคลมากขึ้น ไม่เชื่อก็มาลองสวดมนต์กันดู ใครทำคนนั้นก็ได้บุญนะ

สำหรับการเริ่มนั้นก็ไม่ยากเริ่มทำใจให้สงบแล้วไหว้พระ กราบ 3 ครั้ง แล้วพระรึกลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ต่อด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย า มิ อิมินา สักกา เรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย า มิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย า มิ

คำมนัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

ต่อมาก็ให้สวดคำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระ เณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลา นิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณ นะสะหะ ปัญจะ สีลา นิย า จามะ

จากนั้นก็กล่าวนะโม 3 จบ แล้วกล่าวต่อว่า  ข้าพเจ้าขอน้อมรับแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ

บทสวดไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติ ยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยังปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพ ร ะพุ ทธ พ ร ะธรรม พ ร ะ ส งฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3 เมื่อได้ทำการสวดบรรทัดนี้ ขอจงทำจิตใจให้สงบ หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ นึกถึงคุณงามความดี แล้วทำการสวดในบรรทัดต่อไป

แม้จะเหมือนยาวแต่ความจริงรวมกันแล้วใช้เวลาสวดไม่นานเลย สามารถสวดได้ครบทุกบทและยังไม่หมดนะยังมีต่ออีกนิดหน่อย มาสวดบทต่อไปนี้ด้วยนะ

คำสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ ,อะทินนาทานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ , มุสาวาทา เ ว ร ะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ, สุ ร า เ มระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ต่อไปจะเป็นการแผ่เมตตาให้กับตนเองและทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้ตั้งสมาธิให้มั่น อย่าได้วอกแวก ทำด้วยความตั้งใจ ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็น

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพย า ปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์ ก ายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่ส ร ร พ สั ต ว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นนี้เทอญ ฯ

เป็นการทำสมาธิ สวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และจะได้มีโอกาสพบเจอกับสิ่งดี ๆ เข้ามา ลองทำตามกันนะ อีกทั้งการสวดมนต์จะทำให้นอนหลับสนิทได้ พร้อมกับตื่นมาสดใส สมองพร้อมคิดทำสิ่งใหม่ ๆ ดี ๆ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเจอปัญหาอะไรมาก็จะแก้ได้เสมอด้วยปัญญา